Бей къудэ, Бей дан, Уэри ухъэ, Сэри сыхъэ

Типичная Адыгея

Старейшина форума
Сообщения
4,889
Реакции
7
Бей къудэ,
Бей дан,
Уэри ухъэ,
Сэри сыхъэ.
Дыщэ сыхъэ,
Сыхъэ кIан,
КIан сыхъэ,
Сыхъэ кIан.

Инэ, инэ, инэ хъуп1э,
Зи хъумпIарэ уагъэ-щыгъэ.
Хурсэ-хурсэ, хурсанэ
Санэху зраз кхъузанэ.

Дей, дей, дей баш
Баш мыгъуэ,
Махуэ баш
Тхуэмэхуэн.
ФIамыщIищэ, фIамыщIищэ,
Дыщэ уанэ.

Елбэздыкъуэ, дыкъуэнагъ
Аргъеипэ, шыпэнцIыв,
ЦIывгъажьэ, яжьэлъэгу,
Лъэгурыдзыр едзыхыж.

Хьэлэмэтыр къыщылъэтри,
Матэ щытым илъэтащ.
ГъэщIэгъуэным иугъуэнри,
Гъуанэ иныр ибгынащ.

[id121713655|@nahush07]
@ruslankhamukov
@betal_ivanov

Источник ...
 
Сверху Снизу