Непэ ти МЫЕКЪУАПЭ имэфэкI

Типичная Адыгея

Старейшина форума
Сообщения
4,854
Реакции
7
Непэ ти МЫЕКЪУАПЭ имэфэкI! Дахэу, кlэракlэу, гупсэфэу орэпсэу тикъэлэ гупсэ!

Тиреспубликэ икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ Кавказ къушъхьэшхом итемыр лъэныкъо щыI.

Илъэс къэс къалэм и Мафэ игъэкIотыгъэу хэтэгъэунэфыкIы. МэфэкIым къалэм щыпсэухэрэм анэмыкIэу ткъош республикэхэм, къытпэгъунэгъу шъолъырхэм ялIыкIохэр, районхэм къарыкIыхэрэр къыхэлажьэх. ЦIыфэу зисэнэхьат шIу зылъэгъоу, гъэхъагъэхэр зышIыхэрэм ацIэхэр а мафэм ехъулIэу къыраIох, бгъэхалъхьэхэмкIэ агъэгушIох.

МэфэкIыр илъэс къэс бжыхьэ мэфэ фабэхэм атефэ. Къызэхэхьэрэ цIыфхэм апашъхьэ нахьыжъхэр, фронтовикхэр, IофшIэным иветеранхэр щагъашIох.

Источник ...
 
Сверху Снизу